Tema

Arbeidstid

Relaterte emner

Tillatt søn- og helgedagsarbeid

Det er adgang til å arbeide søndager og helgedager der arbeidets art gjør det nødvendig. I nødvendighetsvurderingen skal det tas hensyn til driftsmessige behov, allmennhetens behov og samfunnshensyn. Disse momentene må vurderes opp mot vern av liv og helse. I den forbindelse må vurderingen ses i lys av forsvarlighetskravet i § 10-2 (1). Det tilsier en relativt streng vurdering av når slikt kan tillates.
 
Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes. Det innebærer en drøftingsplikt for arbeidsgiver dersom det er behov for søndags- og helgedagsarbeid, men ingen forhandlingsplikt.
 
Blir ikke arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte enige, kan arbeidsgiver i kraft av styringsretten pålegge slikt arbeid, med mindre det er bestemt noe annet i tariffavtale eller i arbeidsavtalen.