Hvor mye ferie har en deltidsansatt rett på?

Ole jobber fast hver torsdag og fredag, i en 40 % stilling. Han reagerer på at arbeidsgiver har lagt deler av ferien hans til dager han ikke skulle vært på jobb. Men fremgangsmåten er korrekt. Siden Ole jobber deltid, skal også arbeidsfrie dager regnes med når ferien beregnes.

Vårt inntrykk er at noen arbeidsgivere kommer skeivt ut når de skal beregne ferien for deltidsansatte som jobber noen dager og har fri andre dager, tilsvarende Ole.

Hele uker ferie
Ifølge ferieloven utgjør feriefritiden 25 virkedager ferie (inkludert lørdager), eller 4 uker og 1 dag hvis man tar utgangspunkt i en 5-dagers arbeidsuke. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har en ekstra uke ferie (6 virkedager). Avtalefestet ferie kan komme i tillegg.
Ved uttak av ferie i hele uker beregnes ferien også på dager hvor en deltidsansatt arbeidstaker har fri. Man teller altså 3 uker ferie selv om Ole bare skulle jobbet 6 dager i løpet av 3-ukersperioden.

Uttak av ferie som enkeltdager
Ole har til sammen 5 uker ferie, inkludert en avtalefestet ferieuke. Etter å ha tatt 3 uker ferie i juli har han fortsatt 2 uker restferie som han ønsker å ta ut som enkeltdager ferie. Det er greit for Ole sin leder, men hun er usikker på hvordan ferien da skal beregnes.

En løsning kan være å regne om ferie i enkeltdager. Har man 5 uker ferie (pluss ekstraferie for de over 60 år) vil beregningen se slik ut:

  • 80 % stilling = 20 enkeltdager ferie (+ 4 dager ekstraferie) 
  • 60 % stilling = 15 enkeltdager ferie (+ 3 dager ekstraferie)
  • 50 % stilling = 12/13 enkeltdager ferie (+ 2/3 dager ekstraferie)
  • 40 % stilling = 10 enkeltdager ferie (+ 2 dager ekstraferie)
  • 20 % stilling = 5 enkeltdager ferie (+ 1 dag ekstraferie)

Ole har allerede brukt 6 av 10 feriedager i juli, og har da 4 dager restferie som han kan ta ut etter avtale med leder.
Et slikt prinsipp for beregning av ferie er det samme som ferieloven legger til grunn for deltidsansatte ved uttak av «60-årsuka». Det følger av ferieloven at «deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke» (ferieloven § 5, 2. ledd). 

64632484df8c3.pngPlanlegg ferien
Arbeidstakere i små deltidsstillinger ønsker gjerne å jobbe mer i perioder, for eksempel i løpet av sommeren, og får også mulighet til å jobbe mer i forbindelse med ferieavvikling. Det er greit, men arbeidsgiver må samtidig sørge for at disse arbeidstakerne får den feriefritiden de har rett på. 
Ferieloven gir bl.a. arbeidstaker rett til å ha 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Dette er en rett, men ingen plikt. Ferien kan også tas ut som enkeltuker ferie.
Arbeidsgiver må også sørge for å ha oversikt over den enkeltes totale ferie og hvor mye ferie som faktisk er avviklet.