Godtgjørelse for overtidsarbeid

Av og til oppstår det spørsmål om rettighetene til godtgjørelse for overtidsarbeid. Spesielt gjelder det hvor arbeidstaker har overtidskompensasjonen ”innbakt i lønnen”.

Publisert i bladet Personal og Ledelse
 
To typer overtid
Når vi snakker om overtid er det viktig å ha klart for seg at vi har to typer overtid, den lovfestede og den avtalte. Sistnevnte vil som oftes følge av en tariffavtale.
 
Det klareste skillet mellom de to typene er tidspunktet for når overtiden starter. Lovfestet overtid regnes fra det tidspunktet arbeidstaker har arbeidet ut over ”alminnelig arbeidstid”. Arbeidsmiljøloven regner alminnelig arbeidstid for 9 timer per døgn og 40 timer per uke. Det vil si at en må ha jobbet over 9 timer i løpet av en dag, eller over 40 timer en uke for å ha rett på overtidskompensasjon etter loven.
Avtalt overtid kan arte seg forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass. Ofte ser en at avtalt overtid slår inn når en arbeidstaker jobber ut over den avtalte arbeidstiden. Avtalt overtid kan slå inn når en arbeidstaker har jobbet mer enn 7,5 timer en dag. Fortsetter arbeidstakeren å jobbe slik at arbeidsdagen blir over 9 timer, vil også reglene om lovfestet overtid slå inn.
 
Størrelsen på godtgjørelsen
Etter arbeidsmiljøloven skal det for overtidsarbeid betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 % av vanlig lønn. Det kan avtales at overtidstillegget skal være høyere, for eksempel 50 % eller 100 %. Det er derimot ikke tillatt å avtale lavere overtidstillegg enn 40 % eller at arbeidstakerne skal gi avkall på tillegget.
For overtid som ikke faller inn under loven, (arbeid mellom 7,5 time og 9 timer i eksempelet ovenfor), vil det være avtalefrihet om størrelsen på kompensasjonen.
 
Avspasering av lovfestet overtid
Lovfestet overtid skal i utgangspunktet ikke avspaseres. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan imidlertid skriftlig avtale hel eller delvis avspasering av overtidstimer. Timene kan tas ut i arbeidsfri periode til et på forhånd avtalt tidspunkt. Merk at det er bare anledning til å la denne kompensere den alminnelige timelønnen. Overtidstillegget skal altså utbetales uansett.
 
Har arbeidstaker utført overtidsarbeid i strid med lovens bestemmelser, fører ikke det til at han mister retten til overtidstillegget. Tillegget skal betales ut på vanlig måte.
 
Overtid innbakt i lønnen
I mange arbeidsforhold ser vi at overtidskompensasjonen er inkludert i den avtalte lønnen. Slike avtaler vil ikke nødvendigvis være i strid med lovverket. Her er det viktig å påse at arbeidstaker faktisk får en kompensasjon på minst 40 % for den overtiden som overstiger ”alminnelig arbeidstid” etter arbeidsmiljøloven. Av den grunn er det anbefalt at det i lønnsavtalen spesifiseres hvor stor del av lønnen som er grunnlønn og hvor stor del av lønnen som er overtidskompensasjon.