Har jeg krav på fleksibel arbeidstid?

Alle arbeidstakere har i utgangspunktet krav på fleksibel arbeidstid, det vil si en form for fleksibel organisering av arbeidstiden. Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-2 (3).
 
Forutsetningen for retten til fleksibel arbeidstid er at ordningen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Hva som menes med «vesentlig ulempe» er ikke definert i loven, og det må derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.
 
I noen stillinger er det større behov for at medarbeideren er til stede til bestemte tider på dagen enn i andre stillinger. Et sentralbord må for eksempel være betjent til fastsatt tid, og det må være folk til stede for å ta imot publikum og kunder i åpningstiden. Også det å jobbe i team sammen med andre kolleger kan innebære spesielle krav til tilstedeværelse.
 
Det vil bero på en konkret vurdering i hvilken grad en ordning med fleksibel arbeidstid i slike tilfeller vil utgjøre en vesentlig ulempe for virksomheten. Generelt kan det sies at ulempene må være forholdsvis betydelige for at en arbeidsgiver skal kunne nekte arbeidstakerne fleksibel arbeidstid.