Hvem har ansvar for at arbeidstaker er fysisk aktiv?

De fleste mener det er arbeidstakers egen sak om han vil være fysisk aktiv eller ikke. Men lovgiver har gitt arbeidsgiver et spesielt ansvar for å vurdere tiltak.

Trening i arbeidstiden, sponsing av medlemskap på treningssenter eller andre tiltak for å fremme fysisk aktivitet blir noen steder diskutert som et mulig ansattgode. Kan arbeidsgiver nøye seg med det? Svaret er nei.

Arbeidsgiver skal vurdere tiltak
At arbeidsgiver er pålagt å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne står i arbeidsmiljøloven § 3-4. Lovgiver har som mål at bestemmelsen skal bedre arbeidstakeres helse, og virksomheten er kanskje selv tjent med å sette inn tiltak. Likevel er det ifølge forarbeidene ikke et krav at tiltak blir iverksatt, bare at det blir vurdert.
Måten det blir vurdert på er derimot ikke likegyldig. Her blir det sagt uttrykkelig at eventuelle tiltak skal vurderes i tilknytning til det systematiske HMS-arbeidet. Er tiltaket bare vurdert som et mulig ansattgode, er altså ikke lovens krav oppfylt.

Som del av HMS-arbeidet
Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet handler kort fortalt om å identifisere risiko og å sette inn tiltak for å redusere eller eliminere denne risikoen. Man setter seg mål, gjerne i form av nøkkelmåltall, og jobber systematisk for å nå dem: Antall skader skal ned til et visst nivå, sykefraværet skal ikke være høyere enn 2 %, og lignende.
Spørsmålet er om tiltak for fysisk aktivitet kan bidra til å nå mål man har satt seg eller redusere risiko som er avdekket. Vurderingene skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og skal ifølge internkontrollforskriften § 5 dokumenteres.
Arbeidsmiljøloven § 3-1 og internkontrollforskriften § 5 forteller hva systematisk HMS-arbeid er. § 7-1 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning gir oversikt over kravene til kartlegging og risikovurderinger.

Ingen plikt for arbeidstaker
De som mener det er arbeidstakers egen sak om han vil være fysisk aktiv eller ikke, har likevel rett. Arbeidstaker skal bidra i det systematiske arbeidet med HMS, men den enkelte har ingen plikt til å benytte seg av eventuelle tiltak eller tilbud om fysisk aktivitet virksomheten etablerer som følge av bestemmelsen.
Artikkelen er også publisert i bladet Personal og Ledelse.