Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Bedriftshelsetjenestens oppgaver

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape et trygt arbeidsmiljø som fremmer god arbeidshelse. Den skal følge opp arbeidsmiljøet, foreslå forbedringer, og bidra med fagkompetanse i det forebyggende arbeidet og ved aktuelle problemstillinger. Den må derfor ha tilstrekkelig kunnskap om den typen virksomhet det gjelder.

Arbeidsgivers ansvar
Det er arbeidsgivers ansvar å be om råd. I tillegg til avtalen mellom partene skal arbeidsgiver sørge for at det blir utarbeidet handlingsplaner for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.

Arbeidsgiver skal blant annet involvere bedriftshelsetjenesten

 • når fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten blir planlagt og gjennomført
 • ved etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler og utstyr og arbeidsprosesser
 • når retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner, utstyr og øvrige arbeidsprosesser skal utarbeides eller endres

Bedriftshelsetjenesten skal

 • informere om og gi opplæring i relevant risiko og aktuelle tiltak innen helse, miljø og sikkerhet
 • kartlegge arbeidsmiljøet jevnlig, undersøke arbeidsplassen og arbeidsprosessene, og vurdere risiko for helsefare
 • foreslå forebyggende tiltak, og sammen med virksomheten arbeide med tiltak som reduserer risikoen for helseskade forårsaket av arbeidet
 • bistå ved individuell tilrettelegging, dialogmøter og oppfølgingsplaner i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6.
 • bistå i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse under hensyn til arbeidssituasjonen ut i fra lov eller forskrift, og at det er begrunnet ut fra et arbeidshelseperspektiv, eller når virksomhetens risikovurdering tilsier det
 • bistå med informasjon og opplæring om relevant arbeidshelse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak
 • bistå ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Dokumentasjon
Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide

 • planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand
 • periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger og lignende som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater
 • rutiner for oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak

Dokumentasjonen inngår i virksomhetens systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Fri og uavhengig stilling
At bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål betyr at personalet kun skal ta faglige hensyn når de utfører pliktene sine. Arbeidsgiver kan ikke pålegge personalet oppgaver og plikter som kommer i strid med faglige vurderinger og oppfatninger slikt personell har.