Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Når skal det opprettes arbeidsmiljøutvalg?

Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes i virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere.

Når en av partene krever det
Hvis virksomheten har mellom 20 og 50 arbeidstakere, skal det opprettes arbeidsmiljøutvalg når en av partene i virksomheten krever det.

På arbeidstakernes side antas det å bety at et flertall av arbeidstakerne kan kreve at arbeidsmiljøutvalg opprettes. Er arbeidstakerne representert gjennom lokal fagforening, antas det at den kan kreve at det opprettes arbeidsmiljøutvalg.

Etter krav fra Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet kan bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i en virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere, der arbeidsforholdene tilsier det.

Det er ikke satt noen nedre grense for hvor mange arbeidstakere en virksomhet må ha for at Arbeidstilsynet skal kunne kreve at det opprettes arbeidsmiljøutvalg, men meningen er at påbudet ikke skal kunne gis for de små bedriftene.

Hva regnes som en virksomhet?
Som virksomhet regnes normalt en rettslig selvstendig enhet. For konsern som består av enkeltstående virksomheter, betyr det at de enkelte aksjeselskapene innenfor konsernet må ha egne arbeidsmiljøutvalg.

For virksomheter som er organisert i flere avdelinger eller driftsenheter som ledes fra et hovedkontor, antas det at virksomheten må ses under ett.