Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Verneombudets oppgaver

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, inkludert innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten. 
Før løsninger blir presentert for arbeidsgiver, skal verneombudet lytte til og rådføre seg med kollegene sine.

Blir HMS-regelverket overholdt?

Oppgavene består først og fremst i å følge med på om de reglene som gjelder for arbeidsmiljøet blir overholdt. Verneombudet skal med andre ord se til at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt både i måten arbeidet utføres på og måten virksomheten blir innrettet og vedlikeholdt på. 
Det betyr ikke at ombudet har ansvar for at vernetiltakene i virksomheten blir gjennomført eller har noen alminnelig kontrollfunksjon for tiltak virksomheten setter i verk. I enkeltsaker kan likevel verneombudet bli pålagt en kontrollplikt, blant annet når vernetiltak blir gjennomført.

Tilstrekkelig sikkerhet, opplæring og verneutstyr?
Verneombudet skal spesielt følge med på om maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser utsetter arbeidstakerne for fare, og følge med på arbeidstakernes psykososiale miljø. Vedkommende skal også se til at verneinnretninger og personlig verneutstyr er på plass i passende antall, og at verneutstyret er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand. 
Det er dessuten verneombudets oppgave å påse at arbeidstakerne får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring, og at arbeidet ellers er lagt til rette slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet uten fare for helse og sikkerhet. Verneombudet vil typisk ivareta slike oppgaver gjennom såkalte vernerunder.

Skjer det en arbeidsulykke, skal verneombudet se til at melding om ulykken blir overlevert rette instans, og at meldingen inneholder de opplysningene som er nødvendige for å kunne avgjøre om ulykken skyldes svikt i vernetiltakene.

I virksomheter som ikke har arbeidsmiljøutvalg utvides verneombudets oppgaver til å gjelde de fleste av oppgavene som normalt ligger til arbeidsmiljøutvalget.

Varslingsplikt ved ulykkes- og helsefare
Blir verneombudet kjent med forhold som kan bety fare for ulykke eller helse, skal verneombudet straks varsle arbeidstakerne på stedet. Det skal også gis beskjed til arbeidsledelsen når verneombudet ikke kan avverge faren selv. Arbeidsgiver skal gi verneombudet svar på henvendelsen. Er det ikke tatt hensyn til meldingene innen rimelig tid, skal verneombudet informere Arbeidstilsynet eller arbeidsmiljøutvalget. 

Verneombud og internkontroll
Verneombudet skal tas med på råd når tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet planlegges og gjennomføres innenfor vedkommendes verneområde. Det gjelder tradisjonelle forhold som kan gi skade på liv og helse, men også tilrettelegging av arbeidet og hvordan internkontrollen gjennomføres.

Verneombudet skal gjøres kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker innenfor sitt område, yrkeshygieniske rapporter og målinger, og eventuelle feil eller mangler som er påvist.

I virksomheter som har arbeidsmiljøutvalg bør verneombudet tas med på råd når arbeidsmiljøutvalget behandler saker som hører inn under det enkelte verneombuds verneområde.

Skal kjenne regelverket

Verneombudet skal gjøre seg kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av Arbeidstilsynet eller arbeidsgiver. Det kan gjøres gjennom den opplæringen verneombudet skal gjennomgå. I tillegg har arbeidsgiver plikt til å sørge for at verneombudet får de interne sikkerhetsinstruksene og de spesielle vernereglene som gjelder for virksomheten.

Delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner
Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten. Departementet har uttalt at i større virksomheter vil det være naturlig at hovedverneombudet følger Arbeidstilsynets inspektør under hele inspeksjonen, og at det enkelte verneombud er med når inspeksjonen foregår innenfor vedkommendes verneområde.