Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Godtgjørelse for vernearbeid

Oppgavene verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget har skal normalt utføres innenfor vanlig arbeidstid.

Overtid
Vernearbeid som må utføres ut over alminnelig arbeidstid, godtgjøres som overtidsarbeid. Det gjelder likevel ikke for arbeidstakere som er unntatt fra arbeidstidsreglene.

Vervet skal ikke gi tapt inntekt 
Arbeidsgiver skal sørge for at vervet som verneombud og medlem av arbeidsmiljøutvalget ikke fører til inntektstap for arbeidstakeren. Arbeidstaker har krav på lønn og annet arbeidsvederlag i den perioden vernearbeidet blir utført. Akkordtillegg, skifttillegg, smusstillegg og lignende som verneombudet normalt ville fått utbetalt i perioden, skal regnes med på vanlig måte. Ytelser som ikke regnes som arbeidsvederlag kan holdes utenfor, med mindre de skal dekke utgifter ombudet har i vervet.

Arbeidsgiver skal dekke utgiftene  
Det er arbeidsgiver som skal dekke utgiftene i forbindelse med verneombudets arbeid, som utgifter til telefon og reiser. Arbeidsgiver skal også dekke utgifter til opplæring.