Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Retten til å stanse farlig arbeid

Mener verneombudet det er overhengende fare for arbeidstakernes liv eller helse, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. For å kunne stanse arbeidet må det ha oppstått en akutt situasjon hvor faren ikke straks kan avverges på annen måte. Blir arbeidstakerne utsatt for fare ved langtidspåvirkninger, må verneombudet vurdere hvor akutt og alvorlig helsefaren er. Det kreves ikke at det er snakk om livsfare, fare for helseskade er her tilstrekkelig.

Verneombudet må bruke skjønn og være varsom med å stanse arbeidet i utrengsmål. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare.

Det presiseres likevel at det er arbeidsgiver som har det øverste ansvaret for å se til at det ikke oppstår farlige situasjoner på arbeidsplassen, eller utføres arbeid som innebærer risiko for arbeidstakernes helse, uten at arbeidet blir sikret på best mulig måte før det settes i gang.

Stansingen og årsaken til den skal omgående meldes til arbeidsgiveren eller dennes representant.

Verneombudet er ikke erstatningsansvarlig for skade som påføres virksomheten som følge av at arbeidet stanses etter bestemmelsens første ledd. Erstatningsplikt kan likevel oppstå hvis verneombudet stanser arbeidet av grunner som åpenbart ligger utenfor det området bestemmelsen omfatter, eller hvis stansingsretten brukes som ledd i en arbeidskamp.