Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Retten til å stanse farlig arbeid

Mener verneombudet det er overhengende fare for arbeidstakernes liv eller helse, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette.

Nødvendig for å avverge en akutt fare
For å kunne stanse arbeidet må det ha oppstått en akutt situasjon hvor faren ikke straks kan avverges på annen måte. Blir arbeidstakerne utsatt for fare ved langtidspåvirkninger, må verneombudet vurdere hvor akutt og alvorlig helsefaren er. Det kreves ikke at det er snakk om livsfare, fare for helseskade er tilstrekkelig.
Verneombudet må altså bruke skjønn. Arbeidet skal bare stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare.

Må melde fra
Stansingen, og årsaken til den, skal straks meldes til arbeidsgiveren eller arbeidsgivers representant.

Arbeidsgivers ansvar
Det presiseres likevel at det er arbeidsgiver som har det øverste ansvaret for å se til at det ikke oppstår farlige situasjoner på arbeidsplassen, eller utføres arbeid som innebærer risiko for arbeidstakernes helse, uten at arbeidet blir sikret på best mulig måte før det settes i gang.

Ikke erstatningsansvarlig
Verneombudet er ikke erstatningsansvarlig for skade som påføres virksomheten som følge av at arbeidet stanses etter bestemmelsens første ledd. Erstatningsplikt kan likevel oppstå hvis verneombudet stanser arbeidet av grunner som åpenbart ligger utenfor det området bestemmelsen omfatter, eller hvis stansingsretten brukes som ledd i en arbeidskamp.