Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Rett til tilstrekkelig tid til vernearbeidet

Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget skal få nødvendig tid til å utføre de oppgavene de er pålagt etter loven. Oppgavene skal normalt utføres innenfor vanlig arbeidstid. Er det nødvendig å forlate arbeidsplassen, skal nærmeste overordnede informeres på forhånd, eller så snart som mulig.

Vernearbeid som må utføres ut over alminnelig arbeidstid, godtgjøres som for overtidsarbeid. Det gjelder likevel ikke for arbeidstakere som er unntatt fra arbeidstidsreglene.

Det er i utgangspunktet verneombudet og det enkelte medlem av arbeidsmiljøutvalget som selv avgjør hvor mye tid som kreves for å få gjort oppgavene tilfredsstillende. Der det er mulig bør faste oppgaver legges til bestemte tider. Skjer det noe uforutsett som innebærer fare for liv eller helse, må verneombudet alltid kunne forlate arbeidsplassen. Vernearbeid som må utføres utenom arbeidstid, skal fortrinnsvis legges til forlengelsen av den vanlige arbeidstiden.

Arbeidsgiver skal sørge for at vervet som verneombud og medlem av arbeidsmiljøutvalget ikke fører til dårligere arbeids- eller ansettelsesvilkår.