Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Krav til opplæringen av verneombud og AMU-medlemmer

Kravene til opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg følger av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget får den opplæringen som er nødvendig for at de kan utføre vervene sine på forsvarlig måte.
Opplæringen skal være på minst 40 timer, og gi en innføring i hvordan verne- og miljøarbeid skal drives. Den skal gi kunnskaper om ergonomi, støy, belysning, klima og trivselsskapende tiltak i virksomheten, i tillegg til kunnskap om ulykkesvern, inkludert forebyggende tiltak, og om bruk av personlig verneutstyr.

Opplæringen skal også gi en innføring i arbeidsmiljøloven og andre lover og regler på området. Mer opplæring gis hvis det er nødvendig for at vernepersonellet kan utføre oppgavene sine på en forsvarlig måte. Verneombud bør også gis spesiell opplæring innenfor verneområder med kompliserte arbeidsmiljøproblemer.

Blir det brukt kjemiske stoffer i virksomheten, skal verneombud og arbeidsmiljøutvalg gis opplæring i de helsefarene stoffene representerer.

Hovedverneombudet skal minst ha samme opplæring som andre verneombud i virksomheten, i tillegg til den opplæringen som er nødvendig for å utføre oppgavene hovedverneombudet er satt til å ta seg spesielt av.

Partene har anledning til å avtale en kortere opplæringsperiode enn 40 timer, i den grad det er forsvarlig ut fra problemenes karakter og omfang. Det er også anledning til å avtale en lengre opplæring der det er nødvendig. Det er beskrevet i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19.

Departementet gir nærmere regler om hvilke krav som skal stilles til opplæringen.