Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Flere AMU i samme virksomhet

Bestemmelser om flere arbeidsmiljøutvalg i samme virksomhet følger av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-14.

Lokale arbeidsmiljøutvalg
I virksomheter som består av flere atskilte driftsenheter, kan arbeidsmiljøutvalget vedta at det skal velges lokale arbeidsmiljøutvalg for hver driftsenhet. Det sentrale arbeidsmiljøutvalget bestemmer arbeidsoppgavene og beslutningsmyndigheten til de lokale arbeidsmiljøutvalgene. I tillegg gjelder de generelle reglene for arbeidsmiljøutvalg. Det sentrale arbeidsmiljøutvalget kan ikke bestemme at et lokalt arbeidsmiljøutvalg skal erstatte det sentrale utvalget.

Underutvalg
Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg som skal ta seg av mer spesielle oppgaver, som å følge opp langtidsfravær, ergonomi og rusmiddelproblemer. Da er underutvalgene rådgivende for arbeidsmiljøutvalget, men AMU kan vedta at underutvalget skal ha en viss avgjørelsesmyndighet. Også de lokale arbeidsmiljøutvalgene kan opprette underutvalg.