Tema

HMS

Relaterte emner

Organisering, roller og ansvar

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøloven følges, og øverste leder har det overordnede ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Øverste leder er derfor pålagt å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, se arbeidsmiljøloven § 3-5.

Alle virksomheter skal i utgangspunktet ha verneombud. Sysselsetter virksomheten færre enn 10 arbeidstakere, kan det avtales en annen ordning, også at det ikke skal være verneombud.

 
Virksomheter som jevnlig har minst 50 arbeidstakere skal opprette et arbeidsmiljøutvalg.
 
Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget har krav på opplæring som er nødvendig for å kunne utøve vervene på en forsvarlig måte.
 
I en del næringer er det obligatorisk, mens andre virksomheter plikter å knytte en bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene tilsier det. Vurderingen skal gjøres som en del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Bedriftshelsetjenesten må være godkjent av Arbeidstilsynet.