Tema

HMS

Relaterte emner

Organisering, roller og ansvar

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøloven følges, og øverste leder har det overordnede ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Øverste leder er derfor pålagt å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, se arbeidsmiljøloven § 3-5.

Alle virksomheter skal i utgangspunktet ha verneombud

Kravet om å ha arbeidsmiljøutvalg er knyttet opp mot antall arbeidstakere.
 
Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget har krav på opplæring som er nødvendig for å kunne utøve vervene på en forsvarlig måte.
 
I en del næringer er det obligatorisk, mens andre virksomheter plikter å knytte en bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene tilsier det. Vurderingen skal gjøres som en del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Bedriftshelsetjenesten må være godkjent av Arbeidstilsynet.