Tema

Fysisk arbeidsmiljø

Relaterte emner

Grenser for støy

Støyskader er uhelbredelige. Samtidig er de blant de vanligste skadene i arbeidslivet. Da er det viktig å jobbe forebyggene, slik at det oppstår færrest mulig skader.
 
Arbeidsplassforskriften pålegger arbeidsgiver å vurdere støyforholdene når arbeidsplassen utformes og innredes. 

Arbeidsgiver skal kartlegge i hvor stor grad medarbeiderne i virksomheten er utsatt for støy, og vurdere risikoen den utgjør for medarbeidernes helse. Målinger og vurderinger skal dokumenteres. Forskrift om utførelse av arbeid stiller krav til risikovurdering, og nevner ulike typer tiltak.

Tiltaksverdier og grenseverdier
Overstiger støyen tiltaksverdien for den aktuelle arbeidssituasjonen, slik den er angitt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 2-1, betyr det at arbeidsgiver må gjøre noe for å redusere støynivået, eller skjerme arbeidstakerne hvis mulig. Typen tiltak varierer etter hva slags arbeid som utføres på arbeidsplassen, og hvilket støynivå det er snakk om. 
I tillegg setter forskriften en øvre grense for tillatt støy i ulike arbeidssituasjoner. Grenseverdiene, som er nevnt i § 2-2, skal ikke overskrides.

Eksempler på tiltak
Viser risikovurderingen at støynivået overstiger tiltaksverdiene myndighetene har fastsatt, skal arbeidsgiver ta nødvendige forholdsregler. Mulige tiltak kan være
  • helseundersøkelser og hørselskontroll
  • velge arbeidsutstyr som gir minst mulig støy
  • vedlikeholde og justere arbeidsutstyret
  • isolere støykilder og montere elementer som absorberer støy
  • vurdere nye arbeidsmetoder
  • sørge for tilstrekkelig verneutstyr
  • tilrettelegge arbeidet slik at intensiteten og eksponeringstiden blir begrenset og avbrutt av hvileperioder uten støy