Tema

Fysisk arbeidsmiljø

Relaterte emner

Krav om førstehjelpsutstyr

Arbeidsgiver har ansvar for å tilpasse førstehjelpsutstyret til den type arbeid som blir utført, hvor arbeidet skjer, risikoforholdene, størrelsen på arbeidsplassen og antall ansatte.

Skal være lett tilgjengelig
Hensiktsmessig førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig. Utstyret skal plasseres alle steder der det er nødvendig ut fra arbeidsforholdene.
Oppbevares førstehjelpsutstyret i eget skap, skal skapet merkes, slik at det er lett å hente fram utstyret. I tillegg bør skapet plasseres slik at atkomstveien ikke blir hindret.

Kjemikalieskader
Regler om førstehjelp ved skader som skyldes bruk av kjemikalier vil fremgå av stoffkartoteket.

Førstehjelpsrom
Det skal også være egnet førstehjelpsrom, hvis det er nødvendig ut fra størrelsen på arbeidsplassen, type arbeid eller risikoen for ulykker. Rommet skal være tilstrekkelig merket.

Førstehjepsrommet skal utstyres med

  • nødvendig førstehjelpsutstyr
  • førstehjelpsinstruks som er lett synlig
  • puste- og gjenopplivingsutstyr, hvis det er fare for at arbeidstakerne kan utsettes for helseskadelig luft.

Opplæring og øvelser
Arbeidsgiver må gjennomføre øvelser, og sørge for nødvendig opplæring og instruksjon til de som skal yte førstehjelp.