Tema

Fysisk arbeidsmiljø

Relaterte emner

Hjemmekontor

Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem regulerer arbeidsforhold hvor hjemmearbeid benyttes som en fast ordning. Forskriften gjelder med andre ord ikke ved tilfeldige eller helt kortvarige tilfeller av arbeid hjemme.
Forskriften stiller krav om skriftlig avtale når arbeidstaker skal ha hjemmekontor, og bestemmer hva avtalen skal omfatte, se § 2.
 
Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljøet og bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter gjelder ikke ved hjemmearbeid, med unntak av § 3-1 (3) om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontroll). Arbeidsgivers internkontrollsystem skal omfatte hjemmearbeidsplassene.
Arbeidsgiver skal likevel, så langt det er praktisk mulig, forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Det vil blant annet si at arbeidssted, utstyr og innemiljø ikke skal føre til uheldige fysiske belastninger. Arbeidsgiver kan for eksempel gjøre det ved å innhente en skriftlig erklæring fra arbeidstaker om at forholdene er lagt forsvarlig til rette. 
 
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal så langt det er praktisk mulig ivareta arbeidstakers interesser i spørsmål knyttet til den enkeltes arbeidsmiljø. De skal også påse at arbeidsmiljøforhold for arbeidstakere i eget hjem er en del av virksomhetens internkontrollsystem.
  
For hjemmearbeid er det gitt egne regler om arbeidstid. Alminnelig arbeidstid for hjemmearbeid er 40 timer i uken. Pålagt arbeid ut over det er overtidsarbeid. I løpet av en 4-månedersperiode skal arbeidstiden (inkludert overtid) i gjennomsnitt ikke overstige 48 timer i uken.
Verken arbeidsgiver eller verneombud har tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten særskilt avtale.
Forskriften har ingen bestemmelse som sier hvem som skal dekke utgiftene til datamaskin eller annet utstyr til hjemmekontoret. Det er det opp til partene å bli enige om.
 
Hjemmekontor som del av en fleksibel arbeidstidsordning
Stadig flere virksomheter tilbyr mulighet for hjemmekontor som del av en fleksibel arbeidstidsordning. Hjemmekontoret er da et supplement til det vanlige arbeidsstedet, gjerne for å imøtekomme arbeidstakers ønske om fleksibilitet når det gjelder når og hvor arbeidet utføres. En slik form for hjemmekontor vil sjelden være en fast ordning, og forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem gjelder derfor ikke.