Tema

Fysisk arbeidsmiljø

Relaterte emner

Hjemmekontor

Reglene for det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet gjelder også for arbeid på hjemmekontor. Det følger av hjemmekontorforskriften. Forskriften gjelder ikke kortvarig eller sporadisk arbeid på hjemmekontor, med mindre arbeidstaker bare utfører arbeid i eget hjem.

En arbeidstaker med hjemmekontoravtale skal medvirke til at arbeidsmiljøet blir sunt og trygt.

Fysisk arbeidsmiljø
For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene på hjemmekontoret er fullt forsvarlige.
Det inkluderer blant annet å sikre at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke gir uheldige fysiske belastninger.

Psykososialt arbeidsmiljø
Arbeidsgiver skal også sikre at det psykososiale arbeidsmiljøet blir ivaretatt. Det blir understreket i forbindelse med forskriftsendringen 1. juli 2022.
Arbeidet skal om mulig organiseres slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. Det er spesielt viktig hvis hjemmearbeidet varer over tid og arbeidstaker ikke har samme kontakt med arbeidsplassen og kolleger.

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal så langt det er praktisk mulig ivareta arbeidstakers interesser i spørsmål knyttet til den enkeltes arbeidsmiljø. De skal også påse at arbeidsmiljøforhold for arbeidstakere i eget hjem er en del av virksomhetens internkontrollsystem. 

Verken arbeidsgiver eller verneombud har tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten særskilt avtale.