Tema

HMS

Relaterte emner

Virksomheten skal være tilpasset arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne

En virksomhet skal være utformet og innrettet slik at den er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. For eksempel skal atkomstveier, sanitæranlegg, tekniske innretninger og utstyr så langt det er mulig og rimelig være utformet og innrettet slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten.

Gjelder alle virksomheter
Arbeidsplassforskriften § 2-4 gjelder alle virksomheter uten hensyn til om de allerede sysselsetter noen som har nedsatt funksjonsevne eller ikke. Det er fordi enhver skal ha mulighet til å skaffe seg arbeid. Får en arbeidstaker som allerede er ansatt i virksomheten arbeidsevnen nedsatt, gjelder enda strengere regler om tilrettelegging av arbeidet.

Fysisk tilrettelegging
Det er viktig å unngå unødig bruk av trapper. Om mulig bør det installeres heis. Høye dørterskler kan være et problem for mange. Dører, ganger og toalett bør være dimensjonert for rullestolbrukere. Lysbrytere, spaker og trykknapper bør ikke plasseres så høyt at de er vanskelige å nå for rullestolbrukere. Det skal også tas hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne når arbeidssted og spiserom blir utformet.

Nybygg eller eksisterende lokaler?

Ved håndhevingen av bestemmelsen har departementet pekt på at kravene til den enkelte virksomhet kan falle noe ulikt ut alt etter om det gjelder et nybygg eller en eksisterende bygning. Kravene til tilrettelagte lokaler er strengere i nybygg enn i eksisterende bygg. Det er likevel forutsetningen at også eksisterende virksomheter må sikre arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne tilgang og mulighet til å bruke lokalene, hvis det kan gjøres uten at det blir uforholdsmessig dyrt, sammenlignet med nytten arbeidstakeren vil ha av forbedringen.