Tema

Registrering og melding

Relaterte emner

Arbeidsgivers plikt til å melde om dødsfall og alvorlig skade

Arbeidsgiver skal varsle hvis en arbeidstaker blir alvorlig skadet eller omkommer som følge av en arbeidsulykke. Som alvorlig skade regnes enhver skade som etter arbeidsgivers skjønn vil føre til varig eller lengre tids arbeidsudyktighet.

Hvem skal ha melding?
Arbeidstilsynet skal ha melding om arbeidsulykken straks, og på raskest mulig måte. I tillegg skal politiet varsles. Arbeidsgiver skal bekrefte meldingen skriftlig, og verneombudet skal ha kopi av meldingen.

Skadene skal også meldes til NAV.
Det betyr at arbeidsgiver eller hans representant straks skal melde om skaden når en arbeidstaker blir påført skade eller sykdom som kan gi behov for stønad. Det finnes et eget skademeldingsskjema til slik bruk.

Melding om arbeidsulykke
Direktoratet for arbeidstilsynet kan kreve at arbeidsgiver også melder fra om arbeidsulykker som ikke er så alvorlige at de kommer inn under varslingsplikten, og ved yrkessykdom.
Her er det snakk om vanlige skademeldinger som til dels faller sammen med skader som også skal meldes til NAV.

Melding kan kreves ved:

  • Arbeidsulykke som ikke er så alvorlig at den kommer inn under varslingsplikten, inkludert akutt forgiftning, og tilløp til slike ulykker.
  • Sykdom som er eller kan være forårsaket av arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Det siktes her til sykdommer som etter folketrygdlovens bestemmelser er sidestilt med yrkesskade. Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvilke sykdommer det gjelder.