Tema

Registrering og melding

Relaterte emner

Registreringsplikt for arbeidsrelatert skade og sykdom

Alle personskader som oppstår under utførelsen av arbeid skal registreres av arbeidsgiver. Registreringsplikten gjelder uansett hvilken type skade det er snakk om eller hvor stor den er. Det er likevel unntak for helt bagatellmessige skader, så som smårifter eller skrubbsår.

Sykdom som antas å skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen skal også registreres. Da inntrer registreringsplikten allerede når det er indikasjoner på en årsakssammenheng mellom sykdommen og forholdene på arbeidsplassen. Sykdommen skal i tillegg meldes til Arbeidstilsynet.

Hva skal registeret inneholde?

Registeret skal inneholde opplysninger om type skade. I tillegg bør tidspunktet da skaden skjedde registreres. Sammenhengen mellom arbeid og skade, hva årsaken til skaden var, og eventuelle andre opplysninger som kan være relevante for en senere skadebegrensning, skal også registreres.

Registeret skal ikke inneholde medisinske opplysninger av personlig karakter, uten at den opplysningene gjelder har samtykket til det.

Arbeidstilsynet har utarbeidet veiledende skjemaer til bruk for slike helseopplysninger. Det finnes også et eget skjema for samtykke til å innhente helseopplysninger.

Rett til innsyn i registeret

Registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, arbeidsmiljøutvalget og for bedriftshelsetjenesten.
Arbeidsgiver har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om personlige forhold.
Også verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget er underlagt regler om taushetsplikt. Det samme gjelder helsepersonell.