Tema

Registrering og melding

Relaterte emner

Register over eksponerte arbeidstakere

Arbeidsgiver skal sørge for at det blir ført register over arbeidstakere som blir eksponert for bestemte kjemikalier eller biologisk materiale.
 
Registeret skal være tilgjengelig for

 • verne- og helsepersonale
 • verneombud
 • medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
 • andre personer med spesielt ansvar for å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen
 • Arbeidstilsynet

Registrerte arbeidstakere skal informeres om registreringen, og ha tilgang til opplysningene om dem selv.
 
Forskrift om utførelse av arbeid inneholder detaljert informasjon om hva som skal registreres, og hvor lenge opplysningene skal oppbevares.
Opplysningene skal i de fleste tilfellene oppbevares i minst 60 år, og ikke tilintetgjøres uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Opphører virksomheten, skal registeret overføres til Arbeidstilsynet.
 
Det skal blant annet føres register over arbeidstakere som er, har vært, eller kan bli utsatt for

 • kreftfremkallende kjemikalier
 • mutagene kjemikalier
 • støv med asbestfiber
 • biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 og 4
 • ioniserende stråling
 • helsefarlige stoffer ved bergarbeid
 • bly og blyforbindelser
 • støv fra harde tresorter
 • polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i sot, tjære eller bek
 • fremstilling av auramin
 • fremstilling av 2-propanol ved sterkt sur prosess
 • støv, røyk eller tåke utviklet ved røsting eller elektrolytisk raffinering av nikkelråstein