Tema

Registrering og melding

Relaterte emner

Legers meldeplikt ved yrkessykdom

 
Meldeplikt inntrer når legen gjennom arbeidet sitt får kunnskap om at en arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdlovens bestemmelser, eller en annen sykdom legen antar skyldes arbeidstakerens arbeidssituasjon. For at sykdommen skal kunne regnes som yrkessykdom må arbeidstaker ha pådratt seg sykdommen under trygdepliktig arbeid. I tillegg stilles det krav om årsakssammenheng mellom arbeidet og sykdommen.

Yrkessykdomsforskriften gir oversikt over hvilke yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskade. Det vises til denne forskriften for nærmere opplysninger.

Hvem skal det sendes melding til?

Melding om yrkessykdom skal gis skriftlig til Arbeidstilsynet. I tillegg skal arbeidsgiver informeres, hvis arbeidstakeren samtykker til det.

I meldingen til Arbeidstilsynet må så vel den sykes som virksomhetens navn oppgis. Meldingen blir behandlet konfidensielt etter de reglene som gjelder for taushetsplikt i forvaltningsloven.