Tema

Registrering og melding

Relaterte emner

Legers meldeplikt ved yrkessykdom

Meldeplikten inntrer når legen gjennom arbeidet sitt får kunnskap om at en arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven § 13-4, eller en annen sykdom legen antar skyldes arbeidstakerens arbeidssituasjon. 

Yrkessykdomsforskriften gir oversikt over hvilke yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskade. Det vises til denne forskriften for nærmere opplysninger.

Hvem skal det sendes melding til?

Melding om yrkessykdom skal gis skriftlig til Arbeidstilsynet. Hvis arbeidstakeren samtykker til det, skal arbeidsgiveren også informeres.

I meldingen til Arbeidstilsynet skal både navnet til den syke og virksomhetens navn oppgis. Meldingen blir behandlet konfidensielt etter de reglene som gjelder for taushetsplikt i forvaltningsloven.