Tema

Registrering og melding

Relaterte emner

Statistikk over sykefraværet

Arbeidsgiver skal føre statistikk over ansattes sykefravær og over fravær ved barns sykdom.

Statistikken skal omfatte alle som har opparbeidet rett til lønn under sykdom, enten de er fast eller midlertidig ansatt.

Formålet med statistikken er å rette søkelyset mot sykefraværet på arbeidsplassen, slik at partene kan sette i verk tiltak for å redusere det.
Arbeidstilsynet kan kreve at sykefraværsstatistikken legges fram i forbindelse med tilsyn. NAV kan også kreve innsyn i statistikken. Ønsker arbeidsgiverorganisasjonene å utarbeide sykefraværsstatistikk på sitt område, bør statistikken rapporteres til dem etter nærmere avtale.

Registeret skal inneholde opplysninger om

  • mulige dagsverk fordelt etter kjønn i perioden
  • antall fraværstilfeller ved ansattes egen sykdom eller barns sykdom, fordelt etter kjønn.
  • Lengden på fraværet i hvert tilfelle
Lengden på fraværet skal deles inn i kategoriene

  • inntil 3 dager
  • 4 til 16 dager
  • over 16 dager

Langtidsfravær ut over 8 uker skal spesifiseres særskilt.

Formålet med kategoriene er å skille mellom egenmeldt fravær og fravær dokumentert med sykmelding, og hvor mye av fraværet som skjer i arbeidsgiverprioden og utenfor.

Feriedager skal i utgangspunktet ikke regnes med i mulige dagsverk. Men var arbeidstaker syk i ferien og fikk sykepenger fra arbeidsgiver eller NAV, skal sykdomsperioden regnes med.

Informasjonen skal registreres kvartalsvis, etter nærmere retningslinjer fra NAV.