Tema

Registrering og melding

Relaterte emner

Plikt til å redegjøre for samfunnsansvar

Å ta samfunnsansvar vil si å ta sosiale og miljømessige hensyn ut over det som er pålagt i lov.

Samfunnsansvar handler blant annet om å

  • respektere menneskerettigheter
  • respektere arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold
  • ta hensyn til det ytre miljøet
  • bekjempe korrupsjon

Rapporteringsplikt for store foretak
Regnskapsloven pålegger store foretak å fortelle hvilket samfunnsansvar det tar på frivillig basis ut over det å overholde lover og regler. Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i et annet dokument som er offentlig tilgjengelig, og skal fortelle hva organisasjonen gjør for å integrere samfunnsansvaret

  • i forretningsstrategiene sine
  • i den daglige driften
  • overfor interessenter

Som et minimum skal foretaket opplyse om retningslinjer, standarder, prinsipper eller prosedyrer virksomheten har på området. Når foretaket har slike retningslinjer, skal det opplyse om arbeidet med å omsette dem til handling, vurdere resultatene som er oppnådd, og fortelle om fremtidige forventninger til arbeidet. 

Har ikke foretaket slike retningslinjer eller standarder, skal det opplyses om det.