Tema

HMS

Relaterte emner

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Foto: Colourbox

Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Det vil si at virksomheten skal innrettes, og arbeidet organiseres slik at arbeidstakerne er sikret mot skader på liv og helse så langt det lar seg gjennomføre rent praktisk. Dette grunnleggende prinsippet i regelverket følger av arbeidsmiljøloven § 4-1.

Rettslig standard
Kravet om at arbeidsmiljøet skal være «fullt forsvarlig» er en rettslig standard. Det vil si at innholdet i kravet endrer seg i takt med den tekniske og sosiale utviklingen i samfunnet.
Når det skal avgjøres hva som vil være fullt forsvarlig, må man ta hensyn til både utviklingen i samfunnet generelt og utviklingen i arbeidslivet spesielt.

Systematisk arbeid
Uhell og skader kan skje på alle arbeidsplasser, og forsvarlighetskravet betyr ikke at alle farekilder skal være fjernet, eller all risiko eliminert. Virksomheten må likevel innrette seg og organisere arbeidet på en slik måte at det arbeides systematisk for å bedre arbeidsmiljøet. Det vil si at forbedringsarbeidet skal gis tilstrekkelig oppmerksomhet og prioritet.
Arbeidsmiljøvurderingen skal omfatte alle faktorene i arbeidsmiljøet, og de må ses i sammenheng. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å vurdere en enkelt faktor isolert. Selv om faktorene hver for seg oppfyller kravene i loven, kan påvirkningen samlet sett føre til uheldig belastning på arbeidstakerne.

Overordnet ansvar
Virksomhetens leder har det overordnede ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er forsvarlig. Leder har også ansvar for å kartlegge risiko og sette i verk nødvendige tiltak, sammen med verneombudet og et eventuelt arbeidsmiljøutvalg.
Arbeidstakerne i virksomheten må medvirke til at det skapes et godt og sikkert arbeidsmiljø.