Tema

HMS

Relaterte emner

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Foto: Colourbox

Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Det følger av arbeidsmiljøloven § 4-1. Det vil si at virksomheten skal innrettes, og arbeidet organiseres slik at arbeidstakerne er sikret mot skader på liv og helse så langt det lar seg gjennomføre rent praktisk. 

Uhell og skader kan skje på alle arbeidsplasser, og forsvarlighetskravet betyr ikke at alle farekilder skal være fjernet, eller all risiko eliminert. Virksomheten må likevel innrette seg og organisere arbeidet på en slik måte at det arbeides systematisk for å bedre arbeidsmiljøet. Det vil si at forbedringsarbeidet skal gis tilstrekkelig oppmerksomhet og prioritet.
 

Arbeidsmiljøvurderingen skal omfatte alle faktorene i arbeidsmiljøet, og de må ses i sammenheng. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å vurdere en enkelt faktor isolert. Selv om faktorene hver for seg oppfyller kravene i loven, kan påvirkningen samlet sett føre til uheldig belastning på arbeidstakerne.    
 

Det er virksomhetens leder som har det overordnede ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er forsvarlig. Leder har også ansvar for å kartlegge risiko og sette i verk nødvendige tiltak, sammen med verneombudet og et eventuelt arbeidsmiljøutvalg.
 

Arbeidstakerne i virksomheten har plikt til å medvirke til at det skapes et godt og sikkert arbeidsmiljø.