Tema

HMS

Relaterte emner

Krav til forholdsmessighet

Skal et kontrolltiltak være rettmessig, må det ikke innebære en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren. Forholdsmessighetsvurderingen vil bero på en rekke momenter.
 
For det første må det være samsvar mellom det arbeidsgiver søker å oppnå med kontrolltiltaket og konsekvensene tiltaket har for den enkelte arbeidstaker. Det må altså være forholdsmessighet mellom mål og middel.
 
Det er summen av alle kontrolltiltak virksomheten iverksetter som skal vurderes. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig å vurdere det enkelte kontrolltiltaket hver for seg. Man må vurdere om de kontrolltiltakene virksomheten har iverksatt eller skal iverksette samlet sett vil utgjøre en uforholdsmessig belastning for arbeidstakerne. Konsekvensen kan bli at et kontrolltiltak isolert sett kan være lovlig, men sett i sammenheng med andre kontrolltiltak i virksomheten, kan det tenkes at tålegrensen er overskredet.
 
Fører et kontrolltiltak til betydelige inngrep i for eksempel arbeidstakernes personlige integritet, privatlivets fred eller lignende, er terskelen lav for å hevde at kontrolltiltaket er en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren. Motsatt skal det mye til for å hevde at mer tradisjonelle kontrolltiltak, slik som tidsregistrering, adgangskontroll eller lignende, er uforholdsmessige.
 
Det har også betydning for forholdsmessighetsvurderingen om det er snakk om enkeltstående eller vedvarende kontroll. I utgangspunktet anses tiltaket lettere for å være forholdsmessig hvis det er enkeltstående.