Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Verneombudets og AMU-medlemmers rett til opplæring

Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget skal få den opplæringen som er nødvendig for at de skal kunne utføre vervene sine på forsvarlig måte. Det gjelder også arbeidsgivers representanter.

Opplæringen skal gis snarest mulig etter nyvalg, og den skal fortrinnsvis legges til arbeidstiden.

Hvilke krav stilles til opplæringen?
Her kan du lese mer om kravene til opplæringen.
Bestemmelser om opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg følger av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 3-18, 3-19, 3-20 og 3-21.

Arbeidsgiver dekker utgiftene
Utgiftene i forbindelse med opplæringen skal arbeidsgiver betale. Det gjelder enten kurset arrangeres av en arbeidstakerorganisasjon eller en annen aktør. Gjennomføres opplæringen i arbeidstiden, skal deltakerne ha tjenestefri med full lønn. Er opplæringen lagt til fritiden, skal lønn betales som om det gjaldt ordinær arbeidstid, uten overtidstillegg for den faktiske undervisningstiden. Arbeidsgiver skal i tillegg dekke kursutgifter og eventuelle oppholds- og reiseutgifter.

Skal ikke føre til inntektstap
Det er opp til arbeidsgiver å sørge for at vervet som verneombud eller medlem av arbeidsmiljøutvalget ikke fører til inntektstap for arbeidstakerne, eller på annen måte fører til at deres arbeids- eller ansettelsesvilkår forringes.

Praktiske spørsmål i forbindelse med opplæringen avklares mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte eller ved avtale mellom en arbeidsgiverforening og fagforening med innstillingsrett. Er det ingen tillitsvalgte i virksomheten, avklarer arbeidsgiver spørsmålet direkte med de som skal delta i opplæringen.

Merk at det også er krav om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.