Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Arbeidsgivers ansvar for HMS på arbeidsplassen

Arbeidsgiver, som er den som leder, fordeler og kontrollerer arbeidet, har hovedansvaret for at arbeidsmiljøloven og kravet om systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet blir etterlevd. Det gjelder uansett størrelsen på virksomheten.  
 

Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 2-1 gjelder arbeidsgiveransvaret innad i virksomheten. Arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakerne har et arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig. Bestemmelsen er ikke til hinder for at oppgaver knyttet til arbeidsgiveransvaret delegeres, men selve ansvaret kan ikke overføres til andre. Arbeidsgiver må derfor organisere virksomheten slik at lovens krav blir ivaretatt, for eksempel ved å sørge for gode kontroll- og rapporteringsrutiner. 
 
Arbeidsgiver har ansvar for hvordan de enkelte arbeidsoppgavene planlegges, organiseres og utføres. Det gjelder fysiske forhold, slik som arbeidslokaler, arbeidsutstyr og tekniske innretninger, men også de driftsmessige forholdene, som å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, opprette arbeidsmiljøutvalg og inngå arbeidsavtaler. I tillegg skal det utøves internkontroll, og arbeides systematisk med å forebygge og følge opp sykefravær, inkludert tilrettelegging av arbeidet for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.
 
Selv om virksomheten leier lokalene, er ikke arbeidsgiver fritatt fra plikten til å sikre at inneklima, elektriske anlegg, brannutstyr og lignende er i orden.