Tema

Organisering, roller og ansvar

Relaterte emner

Hovedverneombud

Når det er flere verneombud i virksomheten, skal det være minst ett hovedverneombud, som har ansvar for å samordne verneombudenes arbeid. Spørsmål om hvilket verneombud en sak hører inn under, avgjøres av hovedverneombudet. Reglene for verneombudet gjelder tilsvarende for hovedverneombudet.

Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene eller andre som har eller har hatt tillitsverv i virksomheten.

Organiserer en lokal fagforening flertallet av arbeidstakerne, utpeker fagforeningen hovedverneombudet. Hvis flere fagforeninger organiserer flertallet av arbeidstakerne, uten at en av foreningene har flertall, kan fagforeningene i fellesskap utpeke hovedverneombudet. Blir de ikke enige, velger verneombudene hovedverneombud. Det samme gjelder når det verken finnes en enkelt eller en gruppe fagforeninger som til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne. Ved stemmelikhet mellom verneombudene, velges hovedverneombud ved loddtrekning.

Det skal velges stedfortreder for hovedverneombudet. Reglene som gjelder for hovedverneombudet gjelder tilsvarende for stedfortrederen.