Tema

HMS

Relaterte emner

Miljøinformasjon

Miljøinformasjonsloven skal sikre folk flest tilgang til miljøinformasjon slik at de lettere kan

  • verne miljøet
  • verne seg selv mot helse- og miljøskade
  • påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål
  • delta i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet

Private virksomheter
Miljøinformasjonsloven pålegger alle virksomheter en plikt til å kjenne til miljøforhold i egen virksomhet som kan innebære en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet, og å gi informasjonen ut på forespørsel.
Alle næringer er omfattet av loven, industribedrifter så vel som jord- og skogbruket, transportsektoren og tjenesteproduksjonen.

Offentlige virksomheter
Loven gir innbyggerne en utvidet rett til informasjon fra offentlige organer og virksomheter.
Det offentlige skal dessuten ha kunnskap om miljøet på et overordnet plan, og gjøre kunnskapen lett tilgjengelig for allmennheten.

Hva kan en virksomhet bli spurt om?
Virksomheter kan bli spurt om alt fra produksjonsprosesser til innholdet i de produktene som brukes og omsettes.

  • Privatpersoner som er nabo til en bedrift, lurer kanskje på hva bedriften slipper ut av miljøfarlige stoffer til luft og vann, og hvilken virkning utslippene har på helse og miljø. Slik informasjon er virksomheten pliktig til å gi fra seg når den blir spurt om det.
  • Privatpersoner ønsker kanskje å vite om materialet som inngår i et produkt inneholder miljøskadelige eller helseskadelige stoffer. De har da krav på å få opplysninger om det.
  • Ved større utbygginger som vegutbygginger, kan en aktør måtte svare på hvor mye trafikkstøy og luftforurensning som vil følge av utbyggingen, og hvordan det kan påvirke nærmiljøet. 

Loven stanser ikke ved Norges grenser. Importerte varer kan ha belastet miljøet der de ble produsert. Importøren må svare på slike spørsmål, og undersøke saken nærmere hvis han ikke allerede sitter med tilstrekkelig informasjon.

Hvor raskt må virksomheten svare?