Tema

HMS

Relaterte emner

Industrivern

Industrivern er virksomhetens egen beredskap mot uønskede hendelser. Ordningen skal sikre at kvalifisert personell i en virksomhet er tilgjengelig for innsats på kort varsel.

Hvem må etablere industrivern?
Virksomheter innenfor visse næringskoder skal ha industrivern. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon kan pålegge en virksomhet å etablere industrivern hvis den driver aktivitet innenfor en av de nevnte næringskodene, selv om det ikke er der virksomheten har sin registrerte hovedaktivitet.
Forskrift om industrivern blir endret 1. januar 2020 slik at flere virksomheter må ha en slik beredskap, ifølge forskriftens § 2. Plikten vil variere noe etter antall sysselsatte.

Tilpasning og dimensjonering
Virksomheten skal utarbeide en oversikt over uønskede hendelser som kan ha slike konsekvenser at det er nødvendig for industrivernet å iverksette tiltak. Oversikten skal utarbeides på bakgrunn av risikovurderinger, og danne grunnlaget for hvordan industrivernet blir organisert, bemannet og utrustet.
Virksomheter med potensial for hendelser med alvorlige konsekvenser skal ha forsterket industrivern. Kan konsekvensene av en uønsket hendelse påvirke annen virksomhet som er pliktig å etablere industrivern, skal virksomhetenes industrivern samordnes.

Organisering
Virksomheten skal oppnevne en industrivernleder som skal ivareta de administrative oppgavene med industrivernet. Industrivernet skal organiseres med fagleder industrivern og det antall innsatspersoner som er tilstrekkelig for å kunne iverksette forsvarlige og effektive tiltak ved uønskede hendelser.

Skriftlig beredskapsplan
Industrivernpliktige virksomheter skal utarbeide en skriftlig beredskapsplan.

Planen skal beskrive

  • hvordan industrivernet er organisert
  • plan for varsling
  • handling som skal utføres umiddelbart ved alarm
  • tilgjengelige ressurser internt og eksternt

Nødvendige opplysninger i beredskapsplanen skal formidles til kommunen og nød- og beredskapsetatene.
Planen skal gjennomgås årlig. Den skal oppdateres hvis det skjer endringer som påvirker virksomhetens risiko eller beredskapsbehov.