Tema

HMS

Relaterte emner

Industrivern

Industrivern er virksomhetens egen beredskap mot uønskede hendelser.
Industrivernpliktige virksomheter skal etablere en egen beredskap, for å verne liv og helse, miljø og materielle verdier. Industrivernet skal være tilpasset virksomhetens risikoforhold og egenart. Arbeid med industrivernet er en kontinuerlig prosess. Derfor skal industrivernet overvåkes og gjennomgås systematisk, på lik linje med annet arbeid med helse, miljø og sikkerhet.
 
Nøds- og ulykkessituasjoner
En industrivernpliktig virksomhet skal kartlegge risikoen, vurdere den, og ta stilling til hvilke uønskede hendelser man må ha en beredskap for å håndtere.
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon kaller noen slike hendelser for ”nøds- og ulykkessituasjoner”. Det er de hendelsene som enten er så alvorlige eller så spesielle at de krever egne forberedelser. Nøds- og ulykkessituasjonene må være avgjørende for industrivernets organisering, utstyr, opplæring og øvelser.

Organisering
Virksomhetens stedlige leder er ansvarlig for at industrivernet blir etablert og drevet i samsvar med regelverket. Eiers og brukers ansvar for sikkerheten er framhevet i lovgivningen. Personell til industrivernet tas ut blant de ansatte i virksomheten. Det er en fordel at flest mulig av virksomhetens avdelinger er representert. Industrivernorganisasjonen bør være mest mulig robust med tanke på blant annet tverrfaglighet og eventuelt frafall av nøkkelpersonell.

Industrivernleder og innsatsleder
Det skal oppnevnes en leder for virksomhetens industrivern. Industrivernlederen bør ha en sentral stilling i virksomheten, og god kjennskap til virksomhet og produksjon. Industrivernlederen skal holdes informert om alle forhold som har betydning for industrivernets virksomhet. I tillegg skal det utnevnes en innsatsleder som er ansvarlig for å lede industriverngruppene under innsats.

Tilpasses lokale forhold
Måten industrivernet organiseres på må tilpasses lokale forhold.

Dokumentasjon
Risikokartleggingen, oversikten over nøds- og ulykkessituasjoner, og status for tiltak og fremdrift må kunne dokumenteres skriftlig. Ved endringer i bemanning, produksjonslinjer, farlige stoffer eller liknende, må virksomheten vurdere om risikobildet er endret. Gjennomgang av risikokartlegging og risikovurderinger, identifiserte nøds- og ulykkessituasjoner og krav til industrivern, må gjøres ved behov og bør som et minimum foretas hvert tredje år. Tiltak må iverksettes for å rette opp registrerte mangler.

Handlingsplaner skal gjennomgås ved behov, og det bør gjøres minst en gang i året.

Beredskapsplanen skal holdes løpende oppdatert og ansvaret for oppdateringen skal være definert.

Oversikt over HMS-lovgivning og krav til egenbeskyttelse
Dokumentasjonen skal inneholde en oversikt over lovbestemmelsene virksomheten er pålagt å følge og som er spesielt viktige for virksomheten. Industrivernet skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig, på bakgrunn av type virksomhet, aktivitet, risikoforhold og størrelse.