Tema

HMS

Relaterte emner

Plikt til å melde fra

I tillegg til varslingsretten har arbeidstaker i noen tilfeller også en plikt til å informere arbeidsgiver og verneombud, og i noen tilfeller andre arbeidstakere.

Arbeidstaker har plikt til å melde fra om

  • feil og mangler som kan føre til fare for liv eller helse, og som vedkommende ikke selv kan rette opp
  • trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen

Plikten til å informere er en del av arbeidstakers medvirkningsplikt, og følger av arbeidsmiljøloven § 2-3. Plikten til å informere andre arbeidstakere gjelder når det er nødvendig for å avverge fare for liv eller helse.
 

Verdt å vite

I en FAFO-undersøkelse om psykososiale arbeidsforhold svarte 442 personer, 16 % av de spurte, at de i løpet av de siste 12 månedene hadde vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin som burde vært stoppet.
  • 99 tilfeller gjaldt forhold som kan medføre fare for liv og helse.
  • 29 tilfeller gjaldt trakassering på bakgrunn av kollegers etnisitet eller livssyn.
  • 16 tilfeller gjaldt trakassering på bakgrunn av kollegers kjønn eller seksuelle legning.
Slike forhold har arbeidstaker plikt til å si fra om, og ikke bare en rett til å varsle om.