Tema

HMS

Relaterte emner

Krav til varslingsrutinene

Plikten til å ha rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten er lovpålagt for svært mange virksomheter fra 1. juli 2017.

5 eller flere arbeidstakere
Virksomheter med 5 eller flere arbeidstakere skal ha slike varslingsrutiner. Sysselsetter virksomheten jevnlig færre enn 5 arbeidstakere, skal arbeidsgiver vurdere om virksomheten bør ha slike rutiner, eller om det er mer hensiktsmessig med andre tiltak som kan legge til rette for varsling internt. Vurderingen skal gjøres i tilknytning til det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Minstekrav
Arbeidsmiljøloven stiller visse krav til varslingsrutinene. Rutinene skal som minstekrav

 • utarbeides av arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte
 • være skriftlige
 • ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle etter arbeidsmiljøloven § 2A-1
 • oppfordre til å varsle om kritikkverdige forhold
 • inneholde en fremgangsmåte for varsling
 • inneholde en framgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling
 • være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere i virksomheten

Når rutinene skal lages, er det viktig å tenke gjennom følgende:

 • Fokuser på sak, ikke på hvem som sier ifra.
 • Identiteten til varsleren er en fortrolig opplysning.
 • Er det nødvendig eller ønskelig med en mulighet for å varsle anonymt?
 • Personvernet til varsleren og den det varsles om må ivaretas. Se personopplysningslovens krav om innsamling og behandling av personopplysninger.
 • Hvor eller hvem skal det varsles til?
 • Hvordan er det mest hensiktsmessig at varslingsmeldingene håndteres?