Tema

HMS

Relaterte emner

Brannsikkerhet

Eieren av et byggverk skal jobbe systematisk med brannsikkerhet. Det skal også virksomheten som bruker bygget gjøre.

Brann i næringsbygg kan få alvorlige konsekvenser, med store erstatningsutbetalinger, tap av markedsandeler og i enkelte tilfeller problemer med å komme i drift igjen. Virksomhet som drives i kontorbygninger er normalt lite brannfarlig. Men blir det brann, kan det få store konsekvenser, fordi det ofte oppholder seg mange mennesker der.

Skal jobbe målrettet
Forskrift om brannforebygging gir virksomheten stor frihet til selv å velge de tiltakene som egner seg best for å redusere risikoen for brann og skade som følge av en eventuell brann. Samtidig pålegger den virksomheten et ansvar for å jobbe målrettet med brannforebygging ut fra den risikoen bygningen og virksomheten representerer.
Eier og bruker skal sette seg mål, utarbeide planer, gjennomføre tiltak, og dokumentere det arbeidet som blir gjort for å sikre bygget mot brann og redusere risikoen for at brann oppstår i bygget.

Kontroll og vedlikehold
Bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon og andre ulykker skal holdes i forsvarlig stand, slik at de til enhver tid virker etter sin hensikt. Kontroll og vedlikehold skal tilpasses byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Informasjonsplikt
Eier skal gi brukerne tilstrekkelig informasjon om kravene som gjelder for bruken av byggverket og om forhold ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Eieren skal også sørge for at ulike brukere av bygget samordner sin bruk slik at brann unngås.

Etter en brann
Etter en eventuell brann, skal eier eller bruker sørge for vakthold og andre nødvendige sikringstiltak når leder av brannvesenet krever det.