Tema

HMS

Relaterte emner

Substitusjonsplikt

Substitusjonsplikt vil si plikt til å erstatte produkter, kjemiske stoffer og biologisk materiale med mindre skadelige alternativer der det finnes. Hensikten er å redusere unødig risiko ved bruk av skadelige kjemikalier.

Av hensyn til arbeidstakerne
Kjemikalier og biologisk materiale som kan innebære helsefare skal ikke brukes hvis de kan erstattes med et annet stoff, eller en prosess som er mindre skadelig for arbeidstakerne. Det følger av arbeidsmiljøloven § 4-5 (2).

Krav i produktkontrolloven
Virksomheter som bruker produkter som inneholder kjemisk stoff som kan gi helseskade, miljøforstyrrelse i form av forurensning, energiforbruk, avfall, støy, forstyrrelse av økosystemer og lignende, skal vurdere om det finnes alternativer med lavere skaderisiko. Virksomheten skal velge det alternativet som gir lavest risiko, hvis det kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe, ifølge produktkontrolloven § 3 a.
 
Plikten til å velge et mindre skadelig alternativ der det finnes gjelder alle som bruker kjemikalier i yrkessammenheng, i alle sektorer i samfunnet.

Man har kun plikt til å vurdere skadevirkninger fra produktenes farlige kjemiske egenskaper, ikke andre sider ved produktene.