Tema

Kjemisk og biologisk helsefare

Relaterte emner

Plikt til å føre stoffkartotek

For å sikre at kjemikalier og biologisk materiale blir håndtert og oppbevart på en trygg måte, skal arbeidsgiver sørge for at virksomheten fører kartotek over farlige kjemikalier og biologisk materiale. Kartoteket skal blant annet brukes når arbeidsgiver kartlegger risiko, setter i verk vernetiltak, og utarbeider arbeidsinstruks.

Kartoteket skal opprettes før kjemikaliene og det biologiske materialet blir brukt, dannet, framstilt, pakket eller oppbevart i virksomheten. Det skal alltid være à jour, lett å forstå og enkelt å finne fram i.

Stoffkartoteket skal blant annet opplyse om

  • fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper
  • forebyggende vernetiltak
  • førstehjelpsbehandling

Verneombudet skal ha tilgang til stoffkartoteket for sitt verneområde. Arbeidstakere som jobber med kjemikaliene eller kommer i kontakt med dem på annen måte, skal ha enkel tilgang.

Informasjonen skal gis på norsk, og være kortfattet og lett forståelig. Arbeidstakere som ikke behersker norsk skal få tilstrekkelig skriftlig informasjon og opplæring.