Tema

Kjemisk og biologisk helsefare

Relaterte emner

Sikkerhetsdatablader

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om egenskaper ved en kjemikalie som kan være skadelige, og om anbefalte vernetiltak. Informasjonen skal være tilgjengelig for alle brukere av den aktuelle kjemikalien. En kjemikalie kan være alt fra et vaskemiddel eller maling, til avanserte produksjonskjemikalier.  

Det er produsenten eller importøren av kjemikalien som er ansvarlig for å distribuere kvalitetssikrede sikkerhetsdatablad. REACH-forskriften pålegger også industrien større ansvar i forbindelse med registrering og dokumentering av substanser ut over sikkerhetsdatablader. 

Arbeidsgiver skal ha sikkerhetsdatablader tilgjengelig for de skadelige stoffene og det helsefarlige biologiske materialet som benyttes i virksomheten.

Tilgang til sikkerhetsdatabladene skal sikre at brukerne får viktig informasjon om

  • hvordan et stoff skal brukes og transporteres
  • hvordan man best kan beskytte seg og det ytre miljøet mot produktet, slik at ingen blir syke eller skadet. 
  • hva man skal gjøre hvis det likevel skjer et uhell (førstehjelpstiltak)

Det er viktig at virksomheten bruker sikkerhetsdatabladene aktivt i sitt systematiske HMS-arbeid.

Virksomheten må

  • kartlegge hvilke kjemikalier som brukes
  • risikovurdere kjemikaliene
  • kartlegge de helsefarlige biologiske materialene
  • sette i verk nødvendige vernetiltak

Det betyr at virksomheten må etablere rutiner som sikrer at sikkerhetsdatabladene har tilfredsstillende kvalitet og at de er à jour.