Tema

Kjemisk og biologisk helsefare

Relaterte emner

Produksjon og import av kjemikalier og biologisk materiale

Kjemikalier og biologisk materiale skal fremstilles, pakkes, brukes og oppbevares slik at arbeidstaker ikke utsettes for helsefare.

Produsent og importør skal

  • skaffe til veie opplysninger om stoffets sammensetning og egenskaper
  • forebygge ulykker og helseskader
  • gi melding til Produktregisteret
  • pakke stoffene i forsvarlig emballasje som er godt merket

Produsent og importør skal også informere kundene sine om stoffets egenskaper. Det gjøres ved å legge ved et produktdatablad når stoffet leveres til kunden første gang.

Skaffe nødvendige opplysninger
Det er produsenten som er nærmest til å skaffe til veie de opplysningene som er nødvendige for å vurdere en eventuell helsefare. Er ikke opplysningene om produktets uheldige virkninger tilgjengelige eller den utenlandske produsenten villig til å gi fra seg slike opplysninger, vil produsent og importør ha en selvstendig plikt til å skaffe seg slik informasjon, for eksempel ved egne undersøkelser eller ved å la seg bistå av fagkyndige. Det må ses i sammenheng med at produsent og importør er pålagt å sørge for tiltak for å forebygge ulykker, helseskader eller ubehag blant arbeidstakerne.

Melding til Produktregisteret
Produktregisteret skal ha informasjon om stoffets navn, sammensetning, fysikalske og kjemiske egenskaper, og supplerende opplysninger som måtte kreves for å fastslå hvor skadelig stoffet er. Mener Arbeidstilsynet eller Statens arbeidsmiljøinstitutt det er nødvendig, kan de innhente tilleggsopplysninger hos produsent eller importør. Opplysningene skal sendes videre til Produktregisteret.

Forsvarlig emballasje
Før stoffet sendes ut, skal det være forsvarlig pakket, slik at ulykker og helseskader forebygges. Emballasjen skal merkes med stoffets navn, produsentens eller importørens navn, og tydelig advarsel på norsk. Etikett for merking skal i tillegg sendes sammen med melding om stoffet til Produktregisteret. 

Forbud mot omsetning ved forsømt meldeplikt/merkeplikt
Arbeidstilsynet kan forby omsetning av et stoff hvis en produsent eller importør forsømmer sin melde- eller merkeplikt, eller ikke gir supplerende opplysninger til Produktregisteret, Arbeidstilsynet eller Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Verdt å vite

  • Produsent er den som i eget navn fysisk fremstiller, blander eller pakker om stoffet for videresalg.
  • Importør er den som i eget navn innfører et stoff som hovedsakelig eller helt er ferdig til bruk. Import til eget bruk omfattes også av bestemmelsene, når virksomheten omfattes av arbeidsmiljøloven.