Tema

HMS

Relaterte emner

Forurensning av arbeidsmiljøet

Forurensning i form av støv, røyk, gass, damp, generende lukt, påvirkning fra kjemiske og biologiske faktorer og stråling skal unngås, med mindre det er på det rene at forurensningen ikke kan føre til uheldige belastninger for arbeidstakerne i virksomheten.
 
Regelen betyr at arbeidsgiver må kunne dokumentere at forurensningen ikke kan føre til slike uheldige belastninger. Kan det ikke legges fram slik dokumentasjon, må forurensningen fjernes. Der det ikke er mulig å fjerne forurensningen på grunn av den virksomheten som drives, må det settes i verk nødvendige vernetiltak. Det kan også bli nødvendig å stille personlig verneutstyr til arbeidstakers disposisjon.

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier inneholder en liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren.
I tillegg gir tobakksskadeloven arbeidstaker krav på et røykfritt arbeidsmiljø.