Tema

HMS

Relaterte emner

Sikkerhet og beredskap

Internkontroll
Det følger av arbeidsmiljøloven § 4-1 at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Internkontroll vil si at virksomheten skal kartlegge farer og problemer, og på bakgrunn av det vurdere risiko, utarbeide planer og sette i verk tiltak for å redusere faremomentene. Kravet om risikovurdering finnes i internkontrollforskriften § 5 og § 6 og i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.

Risikovurderingene skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter, og de skal dokumenteres skriftlig.
 
Industrivern
Virksomheter som er underlagt forskrift om industrivern har meldeplikt til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). Virksomheten har plikt til å gjennomføre og dokumentere en risikovurdering og på den bakgrunn utarbeide en oversikt over hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe. Oversikten skal brukes som beslutningsgrunnlag når industrivernet skal organiseres og dimensjoneres. Industrivernpliktige virksomheter skal utarbeide en skriftlig beredskapsplan, ifølge forskrift om industrivern § 7.  
 
Brannvern
Forskrift om brannforebygging omtaler plikter og rettigheter for eieren av byggverk og den som bruker byggverket.