Tema

HMS

Relaterte emner

Sikkerhet og beredskap

Internkontroll
Det følger av arbeidsmiljøloven § 4-1 at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Internkontroll vil si at virksomheten skal kartlegge farer og problemer, og på bakgrunn av det vurdere risiko, utarbeide planer og sette i verk tiltak for å redusere faremomentene. Kravet om risikovurdering finnes i internkontrollforskriften § 5 og § 6 og i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.

Risikovurderingene skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter, og skal dokumenteres skriftlig.
 
Industrivern
Noen virksomheter er pålagt å etablere industrivern.  
 
Brannvern
Forskrift om brannforebygging omtaler plikter og rettigheter for eieren av byggverk og den som bruker byggverket.