Tema

HMS

Relaterte emner

Rett til å varsle

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Det gjelder både varsling internt i virksomheten, og varsling eksternt.

Innleid arbeidstaker
Arbeidstaker som er innleid fra bemanningsforetak eller produksjonsbedrift har lik rett til å varsle i innleievirksomheten som virksomhetens egne arbeidstakere.

Hva er et kritikkverdig forhold?
Med kritikkverdige forhold menes ikke bare straffbare forhold, men også mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud, eller brudd på virksomhetens etiske retningslinjer og alminnelige etiske standarder det er bred tilslutning til i samfunnet. Det kan være snakk om korrupsjon eller andre økonomiske misligheter. Kritiske ytringer over forhold arbeidstaker mener er kritikkverdige kun ut fra egen politisk eller etisk overbevisning, omfattes ikke av bestemmelsen.


Krav til forsvarlig framgangsmåte
Det er et krav etter loven at varslingen skal skje på forsvarlig måte. Regelen er en sikkerhetsventil som skal verne mot unødvendige skader på arbeidsgivers interesser. Kravet begrenser ikke retten til å si ifra, men stiller visse krav til måten varslingen skjer på. Hva som er forsvarlig vil variere etter hvem det varsles til; internt, til offentlige myndigheter, eller til media. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle

  • i samsvar med varslingsplikt, se arbeidsmiljøloven § 2-3 (2)
  • til nærmeste leder, verneombud eller tillitsvalgt
  • i samsvar med virksomhetens rutiner for intern varsling
  • til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter

Arbeidstaker skal være i aktsom god tro om at det er et kritikkverdig forhold, men det skal ikke stilles for strenge krav. Det avgjørende er hva han hadde rimelig grunn til å tro ut fra sin posisjon, kompetanse og de opplysningene som var tilgjengelige da han varslet.

Arbeidsgiver har bevisbyrden
En arbeidsgiver som mener det ikke ble varslet på forsvarlig vis eller at varslingen på annen måte har skjedd i strid med retten til å varsle, har bevisbyrden for det.