Tema

HMS

Relaterte emner

Psykososialt arbeidsmiljø

Kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø skal ivareta arbeidstakers helse både fysisk og psykisk. Sentrale krav til det psykososiale arbeidsmiljøet er løftet fram i arbeidsmiljøloven § 4-2 og § 4-3. 

Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
Arbeidstaker skal beskyttes mot vold, trusler og lignende som følge av kontakt med andre.

Arbeidet skal utformes og legges til rette slik at
  • arbeidstakers integritet og verdighet blir ivaretatt
  • arbeidstaker kan ha kontakt med og kommunisere med kolleger
  • arbeidstaker får tilstrekkelig informasjon og opplæring
  • arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet
  • det tas hensyn til den enkeltes arbeidsevne, kyndighet, alder og andre forutsetninger
  • arbeidstaker gis mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar
  • arbeidstaker får variasjon og mulighet til å se sammenheng mellom enkeltoppgaver