Tema

HMS

Relaterte emner

Forbud mot gjengjeldelse ved varsling

Arbeidsmiljøloven forbyr gjengjeldelse mot arbeidstaker som har varslet i samsvar med lovens krav. Arbeidstaker som er innleid fra bemanningsforetak eller produksjonsbedrift er beskyttet mot gjengjeldelse både fra arbeidsgiver og innleier.

Plikt til å hindre og forebygge gjengjeldelse
Arbeidsgiver skal sikre at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Om nødvendig skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse.

Hva er gjengjeldelse?
Enhver ugunstig behandling som er en reaksjon på eller en følge av at arbeidstaker har varslet regnes som gjengjeldelse.
Det kan dreie seg om trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, eller at arbeidstaker blir ekskludert sosialt. Endringer i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering kan også være gjengjeldelse. Advarsel, suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff kan være gjengjeldelse, hvis det skjer som en reaksjon på eller en følge av at arbeidstaker har varslet.
Forbudet mot gjengjeldelse omfatter også tilfeller der arbeidstaker ikke har varslet ennå, men er i ferd med å skaffe opplysninger, eller har gitt til kjenne på andre måter at hun eller han kan komme til å varsle.

Diskrimineringsnemnda
Arbeidstaker som er blitt utsatt for gjengjeldelse etter å ha varslet kan bringe saken inn for Diskrimineringsnemnda. Det gjelder likevel ikke saker om oppsigelse eller avskjed.

Beviskrav
Legger arbeidstaker fram opplysninger som gir grunn til å tro at det har foregått en lovstridig gjengjeldelse, må arbeidsgiver eller innleier sannsynliggjøre at det ikke har skjedd. Det kalles delt bevisbyrde.

Oppreisning og erstatning
Arbeidstaker som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med forbudet kan kreve oppreisning. Det gjelder uavhengig av om arbeidsgiver eller innleier har utvist skyld eller ikke.
Oppreisningen skal fastsettes til det som er rimelig ut fra partenes forhold, typen gjengjeldelse og hvor alvorlig den er, og omstendighetene ellers.
Erstatningen skal dekke økonomisk tap som følge av gjengjeldelsen.