Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Arbeidstaker har krav på sluttattest

Arbeidstaker som fratrer stillingen ved lovlig oppsigelse har et ubetinget krav på sluttattest. Det betyr at arbeidsgiver uoppfordret skal sørge for å gi arbeidstaker en slik attest. 
 
Lovlig oppsigelse vil her si at arbeidstaker først fratrer etter den oppsigelsestiden han skal ha, enten det gjelder oppsigelsestid etter avtale, tariffavtale eller etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Sier arbeidstaker selv opp stillingen sin og fratrer før oppsigelsesfristens utløp etter avtale med arbeidsgiver, vil han også ha rett på sluttattest. Retten gjelder derimot ikke hvis han rettsstridig fratrer stillingen før oppsigelsesfristen er omme.

Sluttattesten skal være skriftlig. I tillegg skal attesten inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og hvor lenge arbeidsforholdet har vart.

Arbeidstaker kan også kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale. Det er vanlig at attesten i slike tilfeller inneholder opplysninger om arbeidstakerens utførelse av arbeidet, samarbeidsevne, evne til å arbeide selvstendig og lignende.

Arbeidstaker som blir avskjediget har også rett på attest. Vedkommende må imidlertid i utgangspunktet selv kreve det, og arbeidsgiver kan i slike tilfeller, uten nærmere angivelse av grunnen, oppgi på attesten at arbeidstakeren er avskjediget.