Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Nærmere om «sammenhengende ansettelse»

Arbeidstaker vil ha rett til lengre oppsigelsesfrister hvis han har vært ansatt sammenhengende i virksomheten over en lengre periode.

Sammenhengende ansettelse avbrytes ikke ved midlertidig fratredelse på grunn av lovlig arbeidskamp. Den tiden arbeidstaker er fraværende regnes likevel ikke med i den sammenhengende perioden, med mindre noe annet er avtalt.

Ved annet fravær bør det legges vekt på om meningen er å opprettholde arbeidsforholdet eller ikke. Det betyr at så lenge arbeidsforholdet består, vil ikke fravær fra arbeidet på grunn av permisjon, sykdom, forbigående driftsstans eller lignende føre til fradrag i ansettelsestiden.

Når tilsettingstiden beregnes skal også den tiden arbeidstaker har vært ansatt i annen virksomhet innenfor konsernet som arbeidsgiver tilhører, regnes med. Det samme gjelder når virksomheter er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse på en slik måte at det vil være naturlig å se arbeidstakers tilsetting i flere av disse virksomhetene i sammenheng.

Har virksomheten eller en del av den blitt overdratt eller leid ut til ny arbeidsgiver, skal også den tiden arbeidstaker har vært ansatt hos tidligere arbeidsgiver eller i virksomhet innenfor konsern eller gruppe av virksomheter som tidligere arbeidsgiver tilhørte, regnes med.

Ved overdragelse i forbindelse med konkurs gjelder det samme.