Tema

Etter oppsigelsen er mottatt

Relaterte emner

Forhandlinger med arbeidsgiver

Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende at et arbeidsforhold ikke er brakt til opphør på lovlig måte eller som vil kreve erstatning på grunn av opphør av et arbeidsforhold, kan kreve forhandlinger med arbeidsgiveren. Forhandlingsretten gjelder også ved tvist om midlertidig ansettelse, ved tvist om fortrinnsrett til ny stilling, innleie eller suspensjon og for prøvetidsansatte. Tvist om innholdet i avtalen omfattes ikke av bestemmelsen.
Frist for krav om forhandling
Arbeidstaker må informere arbeidsgiver skriftlig innen 2 uker etter at oppsigelsen er mottatt, om at han krever forhandlinger.

Ved tvist om innleie, midlertidig ansettelse eller suspensjon er lovlig gjelder det ingen frist for å kreve forhandlinger så lenge arbeidsforholdet fortsetter. Det betyr at så lenge vedkommende er suspendert, eller den midlertidig ansatte eller innleide arbeidstakeren ikke har fratrådt stillingen sin, løper det ingen frist for å kreve forhandlinger.
Opphører suspensjonen eller den midlertidig ansatte eller innleide arbeidstakeren fratrer stillingen, gjelder de ordinære fristene for forhandlinger og søksmål. Det betyr at hvis tvisten gjelder spørsmålet om innleien, den midlertidige ansettelsen eller suspensjonen er lovlig, gjelder de fristene for forhandling som følger av arbeidsmiljøloven § 17-3 (2) og § 17-4 (1) og (4).

Går arbeidstakeren direkte til søksmål uten først å kreve forhandlinger med arbeidsgiver, kan arbeidsgiver kreve forhandlinger.

Frist for forhandlingsmøte
Arbeidsgiver skal sørge for at forhandlingsmøtet blir holdt snarest mulig og senest innen 2 uker etter at krav om forhandling er mottatt.

Bistand av rådgiver
Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller av en annen rådgiver under forhandlingene.

Er partene bundet av tariffavtale, er det naturlig at vedkommende organisasjon medvirker med en rådgiver. Det er imidlertid ikke noe krav, da det kan være et motsetningsforhold mellom arbeidstaker og organisasjonen i forbindelse med oppsigelsen.

Retten til å la seg bistå av en rådgiver gjelder også for arbeidsgiver.

Nærmere om forhandlingene
Forhandlingene må være sluttført senest 2 uker etter den dagen det første forhandlingsmøtet ble holdt, med mindre partene blir enige om å fortsette forhandlingene.

Det skal settes opp protokoll fra forhandlingene. Protokollen skal signeres av partene og rådgiverne deres. Ved søksmål skal protokollen legges ved stevningen i bekreftet tilstand.

Ved strid om innleie
Ved tvist om innleien er lovlig skal krav om forhandlinger rettes mot innleier.