Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Saklighetskravet

Arbeidstaker er vernet mot usaklig oppsigelse.

En oppsigelse skal med andre ord være saklig begrunnet. Det gjelder enten oppsigelsen skyldes virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. 

Saklighetskravet er en rettslig standard utviklet gjennom rettspraksis, hvor innholdet endres over tid. Et utviklingstrekk gjennom rettspraksis er at rimelighetsvurderinger, blant annet sosiale hensyn hos arbeidstaker, har fått en mer fremtredende plass i saklighetsvurderingen.

Kjernen i prinsippet om saklighet er forsvarlighet. Det innebærer følgende krav:

  • Det skal ikke tas utenforliggende eller usaklige hensyn
  • Det skal ikke foreligge forskjellsbehandling
  • Arbeidsgiver må videre ha tilstrekkelig saklig grunn for å kunne gå til oppsigelse. Det vil si at de saklige forholdene som påberopes må være tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne oppsigelse. Etter rettspraksis er terskelen for å si opp en arbeidstaker høy, slik at arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner.
  • Avgjørelsen må bygge på et korrekt faktisk grunnlag. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for de forhold som påberopes og arbeidstaker skal gis mulighet til å belyse sin side av de forholdene som påberopes i drøftelsesmøtet.

Saklighetskravet innebærer også strenge krav til en forsvarlig prosess.

Saklighetvurdering ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkninger eller rasjonalinseringstiltak, vil den ikke være saklig hvis arbeidsgiver har annet passende arbeid å tilby arbeidstaker. 

Som en del av saklighetsvurderingen skal det i slike tilfeller også foretas en interesseavveining