Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet

Aldersgrensen etter arbeidsmiljøloven er 72 år, men lavere aldersgrense kan fastsettes hvis det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. Arbeidsmiljøloven setter ingen nedre grense i slike tilfeller.

Hensynet til helse handler typisk om en stilling eller et yrke som er så belastende for arbeidstaker at han normalt ikke er i stand til å gjennomføre arbeidet på en forsvarlig måte til fylte 72 år.

Vilkåret nødvendig av «hensyn til sikkerhet» kan omfatte stilling eller yrke, for eksempel piloter, som krever at arbeidstaker har særlige fysiske eller psykiske egenskaper for at arbeidet skal bli utført på en forsvarlig måte og uten fare for sikkerheten til omgivelsene. 

Det må vurderes konkret og skjønnsmessig om aldersgrensen er nødvendig. 

Bestemmelsen er en sikkerhetsventil og en snever unntaksbestemmelse, og det skal dermed mye til for å sette ned aldersgrensen av hensyn til helse eller sikkerhet. 

Lovlig forskjellsbehandling
En lavere aldersgrense må uansett være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende for arbeidstaker. Er ikke disse vilkårene oppfylt vil en lavere aldersgrense være ulovlig forskjellsbehandling på grunn av alder. 
En bedriftsintern aldersgrense som er bestemt av hensyn til arbeidstakers helse, sikkerhet eller av forsvarlighetshensyn, vil normalt være saklig.
Aldersgrensen vil ikke være uforholdsmessig inngripende hvis ulempene aldersgrensen har for arbeidstaker står i samsvar med det formålet aldersgrensen skal gjennomføre og de fordelene aldersgrensen gir den enkelte arbeidsgiver. Hvorvidt aldersgrensen er uforholdsmessig inngripende for arbeidstaker vil bero på en helhetsvurdering.

Hjemmel i lov eller forskrift
Særaldersgrenser kan være hjemlet i lov eller forskrift.