Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Bedriftsinterne aldersgrenser

Etter arbeidsmiljøloven § 15-13 a), kan et arbeidsforhold bringes til opphør når arbeidstaker fyller 72 år. Arbeidstaker mister fra dette tidspunktet sitt oppsigelsesvern og må fratre uten en nærmere begrunnelse fra arbeidsgiver.

Loven åpner for å fastsette en bedriftsintern aldersgrense som er lavere enn 72 år, men ikke under 70 år med mindre det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.

For at en bedriftsintern aldersgrense skal være lovlig, må den være saklig begrunnet og aldersgrensen må ikke være uforholdsmessig inngripende for arbeidstaker. Oppfylles ikke disse vilkårene regnes dette som ulovlig forskjellsbehandling på grunn av alder.

I tillegg til at aldersgrensen ikke må innebære en ulovlig forskjellsbehandling av arbeidstaker, må følgende tre vilkår være oppfylt:

  • Aldersgrensen må praktiseres konsekvent.
  • Aldersgrensen må være kjent blant de ansatte.
  • Den bedriftsinterne aldersgrensen må være kombinert med en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Praktisert konsekvent
Vilkåret om konsekvent praktisering betyr at arbeidsgiver bare helt unntaksvis kan la enkelte arbeidstakere fortsette å arbeide etter at den bedriftsinterne aldersgrensen er passert. Forutsetningen er at det dreier seg om et fåtall tilfeller, og det må være knyttet til et særlig og tidsavgrenset behov.

Kjent blant de ansatte
Hvorvidt en aldersgrense er kjent blant de ansatte må vurderes konkret i virksomheten. Kravet må likevel ikke tolkes så strengt at arbeidsgiver må bevise at hver og en arbeidstaker i virksomheten rent faktisk har kjent til aldersgrensen. Det avgjørende vil være hvor god informasjon som er gitt, hvordan den er gitt, og hvordan aldersgrensen praktiseres.

Tilfredsstillende tjenestepensjonsordning
En bedriftsintern aldersgrense må, for å være lovlig, kombineres med en tilfredsstillende pensjonsordning. Dette for at arbeidstaker skal ha et økonomisk sikkerhetsnett å falle tilbake på ved avgang. Noen konkret grense for hva som anses som en tilfredsstillende pensjonsordning er ikke angitt, men det følger av forarbeidene til loven at en grense på 70 år, kombinert med en obligatorisk tjenestepensjon og utbetaling fra folketrygden vil gi et tilstrekkelig økonomisk sikkerhetsnett for de fleste arbeidstakere.