Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Tilbakekall av oppsigelse

En oppsigelse fra arbeidstaker er normalt bindende for arbeidstaker når den er kommet til arbeidsgivers kunnskap. Det gjelder ingen angrefrist, men i enkelte tilfeller kan arbeidstaker bli hjulpet av re integra-regelen.
 
Bestemmelsen gir adgang til, på visse vilkår, å tilbakekalle et bindende løfte noe oppsigelsen er i henhold til avtalerettslige regler.
 
Det stilles tre vilkår som alle må være oppfylt for at slik tilbakekallelse kan skje:
  • Det må foreligge særlig grunn for tilbakekallelsen.
  • Det må ikke ha gått for lang tid mellom oppsigelsen og tilbakekallelsen.
  • Arbeidsgiver må ikke ha innrettet seg etter oppsigelsen ved for eksempel å ha ansatt en ny i stillingen.
Ved vurderingen av om vilkårene anses oppfylt, går domstolene konkret til verks og legger vekt på de faktum som legges til grunn under bevisføringen.